Stinesminde idyl vendt til mareridt helårsbeboelse: Steen Børsting Petersen nægter at give op

Klik for at se billedet i stort format

Foto Per Kolind¬Steen Børsting Andersen, Stinesminde slåsser med Nordjyllands Amt om retten til at bo i sit hus hele året.


Klik for at se billedet i stort format Klik for at se billedet i stort format

Anne Blume Schmidt


anne.schmidt@nordjyske.dk

STINESMINDE: Med udsigt over fjorden, nede ad en grusvej, godt gemt bag træerne ligger et lille hus bygget af gule mursten. Idyllen er svær at spolere, men det er alligevel nøjagtigt, hvad den er blevet for Steen Børsting Petersen og hans familie.

De sidste 10 år har han nemlig kæmpet for at få huset godkendt som helårsbolig. Myndighederne betegner huset som et sommerhus, og det er endnu ikke lykkes for den ihærdige ingeniør at få lov til at bo i huset året rundt. Steen Børsting Petersen nægter at give op, selvom sagen begynder at køre i ring.

- Hvis jeg på noget tidspunkt havde fået et velbegrundet afslag, ville jeg have rettet mig efter det. Men jeg føler aldrig, amtet har taget konkret stilling til min sag. Amtets sagsbehandling har hele vejen igennem været venstrehåndsarbejde, siger Steen Børsting Petersen. På bordet vidner stakke af mapper fyldt med sagens akter om, at bureaukrati og vedholdenhed ikke går hånd i hånd. De mange papirer er sirligt sat i orden, og Steen Børsting Petersen har sat sig grundigt ind i både lovregler og præcedens på området for hele tiden at have gode argumenter på sin side.

- Det er første gang, jeg prøver sådan noget her, men jeg føler ikke, min sag er behandlet ordentligt, og derfor bliver jeg ved med at kæmpe, siger han.

Mange kokke

Det gule murstenshus ligger cirka 400 meter fra Mariager Fjord og er bygget i landzone-område. Gennem de 10 år, sagen har verseret, er kompetencen til at afgøre landzonesager skiftet fra kommunen til amtet og tilbage igen.

Foreløbig har sagen været forelagt både Arden Kommune, Nordjyllands Amt, Naturklagenævnet, Naturfredningsforeningen, professor Claus Haagen Jensen og derudover har Steen Børsting Petersen været politianmeldt for at bo ulovligt i sit hus.

Hverken Arden Kommune eller den lokale afdeling af Naturfredningsforeningen kan se noget galt i, at Steen Børsting Petersen bor i huset året rundt, og Arden Kommune har to gange, første gang i 1993, givet tilladelse til ændre husets status. Begge gange er den beslutning imidlertid blevet påklaget af amtet. Den ihærdige husejer har hver gang klaget over amtets beslutning, hvilket betyder, at sagen er endt i Naturklagenævnet, hvis formand har stadfæstet amtets beslutning.

Niels Kristian Kirketerp, formand for amtets teknik- og miljøudvalg, har fra første færd været træt af sommerhussagen fra Stinesminde.

- Hvis man kender huset, er man jo ikke i tvivl om, at det er et helårshus. Jeg så gerne, at man gav dispensation i denne sag, men vi har et sæt regler, som vi er nødt til at holde os til, forklarer Niels Kristian Kirketerp og understreger, at amtet er bange for, at en enkelt sag skal danne præcedens.

Ifølge Steen Børsting Petersen bunder amtets afslag i rent administrative beslutninger.

- Planloven giver mulighed for at give tilladelse til at ændre husets status, men det lader ikke til, at den mulighed er reel. Når jeg ikke føler mig ordentligt behandlet er det som at stikke en rød klud for næsen af mig, fortæller han.

For at komme til bunds i sagen henvendte Steen Børsting Petersen sig i 1999 til Claus Haagen Jensen, professor i forvaltningsret på Aalborg Universitet, for at få sagkundskabens vurdering.

- Hvis ikke Claus Haagen Jensen mente, jeg havde en sag, ville jeg droppe det, men når selv en professor mener, sagen er behandlet forkert, må der være noget om det, slår den vedholdende husejer fast.

Claus Haagen Jensen bakker Steen Børsting Petersen op i sagen.

-Det er svært at få øje på den planmæssige begrundelse for at sige nej til at ændre husets status. Huset lå der jo før Steen Børsting Petersen flyttede ind, og det bliver det ved med. Den eneste forskel er, at huset også vil blive brugt i vintermånederne, forklarer Claus Haagen Jensen og fortsætter:

- Iden kommenterede udgave af planlægningsloven fremgår det, at der skal være en særlig grund til at give afslag, og det mener jeg ikke, der er i denne sag, siger han.

Den seneste afgørelse i sagen er Arden Kommunes tilladelse fra januar 2004. Den afgørelse er imidlertig blevet påklaget af amtet, og nu begynder sagen forfra.

- Det er hårdt for familien at køre sådan en sag. Min kæreste mener, jeg skulle være stoppet for længe siden, og jeg kunne da også sagtens bo et andet sted, men jeg mener, jeg er blevet uretfærdigt behandlet og derfor bliver jeg ved med at kæmpe, siger Steen Børstnig Petersen og sender et blik ud over den maleriske fjord.Amtspolitiker: Søm til amternes ligkister

Anne Blume Schmidt


anne.schmidt@nordjyske.dk

STINESMINDE: Arden Kommune har to gange, senest i januar, givet tilladelse til at gøre huset i Stinesminde til helårsbolig.

Selvom kompetencen i landzonesager som denne er tilbage hos kommunerne har amtet klaget over afgørelsen.

I Nordjylland kigger amtet nemlig alle landzonesager, som kommunerne behandler, igennem.

- Det eneste rigtige er, at lægge kompetencen ud til kommunerne, men det er irriterende, at kommunerne alligevel ikke har fuld kompetence. Det, der foregår er dobbeltadministration, siger Niels Kristian Kirketerp, formand for amtets teknik- og miljøudvalg og fortsætter:

- Offentlige instanser burde ikke klage over hinandens afgørelser. Det er søm til amternes ligkiste.

Arden Kommune, der huser stridens hus, har ikke noget problem med, at Steen Børsting Petersen bruger huset året rundt.

- Vi har vurderet sagen konkret og fundet, at der ikke er noget i vejen for at ændre husets status, siger byplanlægger i Arden Kommune, Nina Værum.

Steen Børsting Petersen har selv informeret Arden Kommune om de mange aspekter i sagen.

- Han har givet os en masse oplysninger, som vi har forholdt os neutralt til. Vi har derefter kigget på huset og dets beliggenhed og på visse betingelser bestemte vi os for at give tilladelse til helårsbeboelse, forklarer Nina Værum.

Amtet klager automatisk over tilladelser, der går mod den praksis amtet normalt følger, men det mener Arden Kommune er forkert.

- Det er helt i orden at vi skal kigge principielt på sagerne og selvfølgelig skal lovgivningen følges, men planloven lægger op til, at der skal foretages konkrete vurderinger. Det har vi gjort i kommunen, siger Nina Værum.

Lige nu venter sagen fra Stinesminde på at komme op på et møde i amtets teknik- og miljøudvalg, hvor politikerne igen skal tage stilling til sagen.

 

Lagt på www.nordjyske.dk torsdag d. 25-03-2004 kl. 04:00


 

Sagen i uddrag

] Vinter 1993: Steen Børsting Petersen køber huset i Stinesminde og søger om helårsbeboelse. Komunen giver tilladelse, men Amtet klager og Naturklagenævnet omgør tilladelsen til et afslag.

] Marts 1998: Ny ansøgning sendes til amtet på opfordring fra Olav Jungersen, daværende formand for amtets teknik- og miljøudvalg. Igen et afslag.] Juli 1998: Steen Børsting Petersen klager igen til Naturklagenævnet.

] Marts 1999: Afslag fra Naturklagenævnet.

] Juni 1999:Amtet vil ikke genoptage sagen, da de ikke mener der er kommet nye oplysninger frem.

] August 1999:Professor Claus Haagen Jensen, Aalborg Universitet indvilger i at se på sagen.

] Oktober 1999: Steen Børsting Petersen modtager flyttepåbud fra amtet.

] November 1999: Steen Børsting Petersen ansøger om genoptagelse af sag på baggrund af notat fra Claus Haagen Jensen.

Februar 2000:Afslag på genoptagelse af sag.

] Marts 2000: Amtet melder Steen Børsting Petersen til politiet for ulovlig beboelse af sommerhus.

] Marts:Sagen sendes til Folketingets Ombudsmand, der retunerer sagen, fordi han normalt ikke tager stilling til sager under behandling af andre myndigheder.

] Maj 2000: Steen Børsting Petersen modtager anklageskrift fra Politiet i Hobro.

] Februar 2001:Retsmøde i byretten i Terndrup.Steen Børsting Petersen bliver idømt bøde på 2500 kroner og skal betale sagens omkostninger. Dommen ankes.

] Marts 2002: Sagen er for landsretten i Aalborg, som stdfæstede byrettens dom. Steen Børsting Petersen må dog gerne bo i huset fra april og når ikke at flytte inden kompentencen i landzonesager igen skifter.

] September 2002:Kompetencen i landzonesager overgår fra amt til kommune, og Steen Børsting sender en ny ansøgning til kommunen.

] Februar 2004:Arden Kommune giver endelig tilladelse til helårsanvendelse huset.

] Februar 2004: Amtet indgiver administrativ klage over Arden kommunes afgørelse.

Lagt på www.nordjyske.dk torsdag d. 25-03-2004 kl. 04:00